Taghamh bho Sgriobtuirean Creidimh nam Bah'i

CLAR-INNSE

Riomh-rdh
Aonachd Dh
Rn Creidimh 's a' Latha 'n Diugh
Caitheamh-Beatha nam Bah-i
Urnuighean is Beachd-smaointean

Air a cho-chruinneachadh le Cuideachd Riaghlaidh Teagaisg na h-Alba,
Ard-sheanaidh Spioradail Dithchail nam Bah'i ann am Breatunn.

Sgriobhadh Beurla air son eadar-theangachadh gu Gidhlig gu
litreachas nam Bah'i 's a chnain sin a mhaiseachadh.