ADDITIONAL TRANSLATIONS
Scots Gaelic
Irish Gaelic
Is beannaichte an ionad 's an taigh
Agus an t-àite 's am baile mòr
Agus an cruidhe 's a' bheinn
Agus an tèarmann agus an t-uamh
Agus a' gleann 's an tìr
Agus a 'mhuir 's t-eilean
Agus an lòn far an d'fhuaras luaidh Dhè
Agus a chliù agus glòir dha ainm.
(Provisional translation by Iain G. Millington)
 
Is beannaithe an ball, agus an teach,
agus an áit, agus an chathair,
agus an croí, agus an sliabh,
agus an dídean, agus an uaimh,
agus an gleann, agus an tír,
agus an mhuir, agus an t-oileán,
agus an móinéar inar tráchtadh ar aimn Dé
agus inar móradh a ghlóir.
(Translation by Prof. Seosamh Watson)
Blessed is the spot, and the house, and the place, and the city, and the heart, and the mountain, and the refuge, and the cave, and the valley, and the land, and the sea, and the island, and the meadow where mention of God hath been made and His praise glorified.
Bahá'u'lláh: cited in Family Life, p.385
Since receiving Iain's translation above, I have been given the following Scots Gaelic translation which is by Prof. Seosamh Watson...

I beannaichte an t-ionad, is an taigh, Is an t-àite, Is a' chathair, Is an cridhe, Is a' bheinn, Is an tèarmann, Agus an uamh, Is an gleann, Is an tìr, Is a 'mhuir, Is an t-eilean, Is an lòn far an tugadh iomradh air Dia Maille ri cliù agus glòir dha ainm.

'Se mo leigheas d'ainm, a Thighearna
agus m'iocshlaint do chuimhneachan.
'Se mo dhochas a bhith dluth dhut
agus 'se mo chompanach do ghradh.
Mo shlaint' is mo chobhair, sin do
throcair rium-sa anns an t-saoghal
seo 's anns an t-saoghal ri teachd.
'S tusa gu cinnteach an t-Uile Ghrasmhor,
an t-Uil' Fhiosrach agus an t-Uil' Eolach.
(Provisional translation by Iain G. Millington)
  I have no Irish Gaelic translation of this passage.
Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is my remedy. Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succour in both this world and the world to come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise.
Baha'u'llah: Prayers and Meditations, p.262

Am bheil cumhachd ann a shaoras sinn o theinn ach Dia!
    Abair: "Moladh do'n Tighearna oir is Esan Dia. Is sinne uile a sheirbhisich, a' tighinn beo a rèir a thoile."
(Provisional translation by Iain G. Millington)
  I have no Irish Gaelic translation of this passage.
Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants and all abide by His bidding!
The Báb: Selections from the Writings of the Báb, p.217

Tha mi toirt fianuis, O mo Thighearna, gun do chruthaich Thu mi gu eòlas a chur ort agus gu aoradh a dheanamh Dhuit. Tha mi ag aideachadh, aig an àm seo, mo laigse fhìn agus Do chumhachdsa, mo ainnis agus T'ionmhaissa.
    Chan' eil Dia eile ann ach Thu, ar Còmhnuidh ri àm gàbhaidh, an Uile-bheò.
Taken from: <http://www.bahai-site.org/writings/european/gaelicsc.htm>
 
Tugaim fianaise, a Dhia, gur chruthaigh tú mé chun thú a aithint agus a adhradh. Dearbhaím san am seo mo neamhéifeacht agus do Neart, mo bhochtaineacht agus do Shaibhreas.
    Nil Dia ar bith eile ann ach tú, an Cúntóir i mBaol, an FéinChothaitheach.
 
Taken from: <http://www.bahai-site.org/writings/european/gaelicir.htm>

I bear witness, O my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. I testify, at this moment, to my powerlessness and to Thy might, to my poverty and to Thy wealth.
    There is none other God but Thee, the Help in Peril, the Self-Subsisting.
(Baha'u'llah: Prayers and Meditations, Page: 314)

|| Gaelic Index || Na Briathran Falaichte || Taghadh bho Sgriogtiurean Creidimh nam Bahà-i ||
|| Domain Home page || Skye Bahá'í Community ||