NA BRIATHRAN FALAICHTE

Bahá'u'lláh

Pairt 1 – Bho'n Arabaich (1-20)
  NA BRIATHRA FOLAITHE

Bahá'u'lláh

Cuid 1 – ón Araibis (1-20)


[The Hidden Words of Bahá'u'lláh – Part 1 - From the Arabic]

IS E GLÒIR NAN GLÒIR   IS É GLÓR NAN GLÓRÉ


Seo an na a tha air a thighinn siòs o rioghachd na glòire air aithris le teanga neairt agus cumhachd is air fhoillseachadh do na fàidhean o shean. Tha sinn air a bhrigh a shiòladh is a chur ann am briathran gèarr mar chomharradh gràis do na firein chum gu seas iad dileas ri cùmhnant an Tighearna, gun coimhlion iad A earbsa 'nam beatha agus, ann an rioghachd an spioraid, gum faigh iad neamhnaid deagh bheus na diadhachd.

 
Seo an scéala a thuirling ó ríocht na glóire: teanga an nirt agus na cumhachta a chan é agus a d’fhoilsigh d’Fháithe na saolta fadó. Thógamar a bhunbhrí agus rinneamar leagan achomair de mar chomhartha grásta do na fíréin le go seasfaidh siad dílis do chúnant Dé, go gcomhlíonfaidh siad a chúram ina mbeatha agus go bhfaighidh siad seoid na suáilce diaga i ríocht an spioraid.


HE IS THE GLORY OF GLORIES  This is that which hath descended from the realm of glory, uttered by the tongue of power and might, and revealed unto the Prophets of old.  We have taken the inner essence thereof and clothed it in the garment of brevity, as a token of grace unto the righteous, that they may stand faithful unto the Covenant of God, may fulfill in their lives His trust, and in the realm of spirit obtain the gem of Divine virtue.

1

O Mhic an Spioraid!  'Se mo chiad chomhairle seo: Biodh agad cridhe glan, bàigheil, soillseach, chum gum biodh uachdranachd agad àrsaidh, neo-chriochnaichte agus bith-bhuan.

 

A Mhic an Spioraid!  Is í seo mo chéad chomhairle: gnóthaigh croí fíorghlan, lách, gealgháireach chun go mba leatsa flaitheas ársa, buanseasmhach, suthain.


O Son of Spirit!  My first counsel is this:  Possess a pure, kindly and radiant heart, that thine may be a sovereignty ancient, imperishable and everlasting.

2

O Mhic An Spioraid!  An nì as ion-mhiannaichte leam os cionn nan uile nithean 'se ceartas: na tionndaidh bhuaithe ma tha thu 'gam iarraidh, is na dean dearmad air ma chuireas mi M'earbsa annad. Le a-chuideachadh, chi thu le do shùilean fhèin is chan ann troimh shùilean chàich, is eòlaidh tu t'eòlas fhèin is chan e eòlas do chiomhearsnaich. Cnuasaich air an seo 'na do chridhe mar as còir dhuit a bhith. Gu deimhinnte 'se ceartas Mo thiodhlac dhuit agus comharradh mo choibhneas gràidh. Mar sin cum e 'nad amhairc an còmhnuidh.

 

A Mhic an Spioraid!  Is é an ceart is ansa liom; ná diúltaigh dó má bhíonn dúil agat ionam, agus ná déan faillí ann le go ligfidh mé mo rún leat. Lena chuidiú sin, chífidh tú le do shúile féin agus ní trí shúile daoine eile, agus beidh fhios agat led eolas féin agus ní trí eolas do chomharsan. Taiscigh é seo i do chroí faoi mar ba chóir duit a bheith. Go deimhin is é an ceart mo thíolacadh duit agus comhartha mo thrócaire. Cuir, dá bhrí sin, i bhfianaise do shúl é.


O Son of Spirit!  The best beloved of all things in My sight is Justice; turn not away therefrom if thou desirest Me, and neglect it not that I may confide in thee. By its aid thou shalt see with thine own eyes and not through the eyes of others, and shalt know of thine own knowledge and not through the knowledge of thy neighbour.  Ponder this in thy heart; how it behooveth thee to be.  Verily justice is My gift to thee and the sign of My loving-kindness.  Set it then before thine eyes.

3

O Mhic An Duine!  Falaichte 'na mo bhith o chian agus ann am brigh mo shiòrruidheachd, b'aithne dhomh mo ghràdh dhuit; mar sin chruthaich mi thu 'nam iomhaigh fhèin agus thaisbein mi dhuit mo sgèimh.

 

A Mhic Aa Duine!  Faoi chaille mo bheatha imchéine agus faoi shíoraíocht ársa mo shaoil d’aithin mé mo ghrá duit; ar an ábhar sin, chruthaigh mé tú, ghrean mo dhealbh ort agus d’fhoilsigh mo scéimh duit.


O Son of Man!  Veiled in My immemorial being and in the ancient eternity of My essence, I knew My love for thee; therefore I created thee, have engraved on thee Mine image and revealed to thee My beauty.

4

O Mhic An Duine!  Chruthaich mi thu air sgàth gun ghràdhaich  mi thu. Mar sin gràdhaich thusa Mise ach an eugh mi air t'ainm is gun lìon mi t'anam le spiorad na beatha.

 

A Mhic an Duine!  Bhí grá agam do do chrutú, mar sin de chruthaigh mé tú. Dá bhrí sin, bíodh grá agat dom, chun go ngairfidh mé d’ainm agus go líonfaidh mé d’anam le spiorad na beatha.


O Son of Man!  I loved thy creation, hence I created thee.  Wherefore, do thou love Me, that I may name thy name and fill thy soul with the spirit of life.

5

O Mhic No Bithe!  Gràdhaich mi ach an gràdhaich mi thusa.  Mur a gràdhaich thu mi chan eil rian aig mo ghràdhsa ruighinn ort.  Tuig sin, a sheirbhisich!

 

A Mhic an Tsaoil!  Biodh grá agat dom le go mbeidh grá agam duitse. Mura mbíonn grá agat dom, ní fhéadann mo ghrá tú a shroichint ar aon chor. Bíodh fhios agat é seo, a sheirbhiseach!


O Son of Being!  Love Me, that I may love thee.  If thou lovest Me not, My love can in no wise reach thee.  Know this, O servant.

6

O Mhic Na Bithe!  Is a mo ghràdhsa do Phàrras: t'ath-aonadh riumsa do dhachaidh n`eamhaidh. Inntrinn innte is na dean dàil.  Is a seo a tha an dàn dhuit mar rioghachd air nèarnh 'nar uachdranas àrdaichte.

 

A Mhic an Tsaoil!  Is é mo ghrá do pharthas; is athaontú liomsa d’áit chónaí neamhaí. Téigh isteach ann agus ná déan moill. Is é seo atá ullmhaithe agam duit inár ríocht thuas agus inár dTiarnas ardaithe.


O Son of Being!  Thy Paradise is My love; thy heavenly home, reunion with Me.  Enter therein and tarry not.  This is that which hath been destined for thee in Our kingdom above and Our exalted Dominion.

7

O Mhic An Duine!  Me tha gràdh agad dhomhsa, tionndaidh air falbh bhuat fhèin: is me tha thu sireadh mo thoileachadh na biodh suim agad do do thoileachadh fhèin: ach am faigh thu bàs annamsa is gu mair mise gu sìorruidh annadsa.

 

A Mhic An Duine!  Má tá grá agat dom, diúltaigh duit féin agus má dhéanann tú mo thoil a lorg ná bíodh cás agat i do thoil féin le go bhfaighidh tú bás ionamsa agus go mbeidh mé beo ionatsa go síoraí.


O Son of Man!  If thou lovest Me, turn away from thyself; and if thou seekest My pleasure, regard not thine own; that thou mayest die in Me and I may eternally live in thee.

8

O Mhic An Spioraid!  Chan eil sìth ann dhuit ach is t'àicheadh fhèin agus tionndadh do m' ionnsaighsa; oir tha e mar fhiachaibh ort m'ainmsa a ghlòireachadh is chan e t'ainm fhèin; t'earbsa chuir annamsa is chan ann annad fhèin oir is e mo mhiann gun gràdhaichte mi a mhàin agus os cionn gach ni eile.

 

A Mhic An Spioraid!  Níl síocháin ar bith i ndán duit ach amháin má thréigeann tú tú féin agus iompú i mo threo; óir is cóir duit glóir a dhéanamh im ainmse, ní i d’ainm féin, agus muinín a chur ionamsa, ní ionat féin, mar is mian liom tú grá a bheith agat dom féin amháin os cionn a bhfuil ann.


O Son of Spirit!  There is no peace for thee save by renouncing thyself and turning unto Me; for it behooveth thee to glory in My name, not in thine own; to put thy trust in Me and not in thyself, since I desire to be loved alone and above all that is.

9

O Mhic Na Bithe!  Is e rno ghradh mo dhaingneachd; tha esan a theid a steach sàbhailte agus tèaruinte agus theid esan a chuireas a chùlaibh ris air seachran is a dhith.

 

A Mhic An Tsaoil!  Is é mo ghrá mo dhídean; is slán sábhailte an té a théann isteach ann, agus an té a iompóidh uaidh, rachaidh sé ar seachrán go deimhin agus millfear é.


O Son of Being!  My love is My stronghold; he that entereth therein is safe and secure, and he that turneth away shall surely stray and perish.

10

O Mhic An Labhairt!  Is tu mo dhaingneachd; inntrinn i ach am bi thu tèaruinte; tha mo ghràdh annad, biodh fhios agad, ach an lorg thu mi maille riut.

 

A Mhic Na Hurlabhra!  Is tú mo dhídean; téigh tusaisteach ann chun go mbeidh tú i do chónaí slán ansin. Is ionatsa a bhíonn mo ghrá, faigh eolas air seo le go bhfaighidh tú i bhfogus duit mé.


O Son of Utterance!  Thou art My stronghold; enter therein that thou mayest abide in safety.  My love is in thee, know it, that thou mayest find Me near unto thee.

11

O Mhic Na Bithe!  Is tu mo lòchran is tha mo shoillse annad.  Faigh thusa bhuaithe do shoillse is na sior aon eile ach mi.  Oir chruthaich mi thu ann am beairteas is dhòirt mi m'fhàbhar gu fialaidh ort.

 

A Mhic an Tsaoil!  Is tú mo lóchrann agus tá mo sholas ionat. Faigh tusa do loinnir uaidhsean agus ná hiarr neach eile ach mé. óir is saibhir a chruthaigh mé tú agus tá m’fhabhar doirte ort go flaithiúil.


O Son of Being!  Thou art My lamp and My light is in thee. Get thou from it thy radiance and seek none other than Me.  For I have created thee rich and have bountifully shed My favour upon thee.

12

O Mhic Na Bithe!  Le làmhan cumhachd rinn mi thu is le meòirean neairt chruthaich mi thu; agus annad chàirich mi brigh mo shoillse.  Bi sona leis is na sir ni eile oir tha m'obairsa gun chearb agus m'àithne daingean.  Na ceasnaich e is na biodh teagamh agad mu timcheall.

 

A Mhic an Tsaoil!  Le lámha na cumhachta rinne mé tú agus le méara an nirt chruthaigh mé tú; agus is ionat a chuir mé bunús mo sholais. Bí sásta leis agus ná hiarr aon ní eile, óir tá m’obair foirfe agus tá m’aithint ceangailteach. Ná ceistnigh ina taobh, agus ná bíodh amhras ort fúithi.


O Son of Being!  With the hands of power I made thee and with the fingers of strength I created thee; and within thee have I placed the essence of My light. Be thou content with it and seek naught else, for My work is perfect and My command is binding.  Question it not, nor have a doubt thereof.

13

O Mhic An Spioraid!  Chruthaich mi saoibhir thu is carson a tha thu 'gad thoirt fhèin gu bochdainn?  Rinn mi uasal thu is carson a tha thu 'gad isleachadh fhèin?  A brigh an eò1ais thug mi beatha dhuit is carson a shireadh tu soillearachadh o neach eile ach mi?  A crè a' ghraidh thug me cumadh ort; carson a dh'iarradh tu neach eile?  Tionndaidh do fhradharc ort fhèin ach am faic thu mi 'na mo sheasamh air do thaobh a staigh, cumhachdach, foghainteach agus bith-bhuan.

 

A Mhic An Spioraid!  Is saibhir a chruthaigh mé tú. Cad chuige a dtugann tú tú féin síos go bochtaineacht? Is uasal a rinne mé tú. Cad leis a n-íslíonn tú tú féin? As bunús an eolais bheoigh mé tú. Cén fáth a n-iarrann tú tuiscint ó dhuine eile seachas mé? As cré an ghrá mhúnlaigh mé tú, conas a bhíonn tú ag gabháil d’aonduine eile? Iompaigh do shúil ort féin, chun go bhfaighidh tú mé i mo sheasamh ionat, cumhachtach, neartmhar agus féinchothaitheach.


O Son of Spirit!  I created thee rich, why dost thou bring thyself down to poverty?  Noble I made thee, wherewith dost thou abase thyself?  Out of the essence of knowledge I gave thee being, why seekest thou enlightenment from anyone beside Me? Out of the clay of love I molded thee, how dost thou busy thyself with another?  Turn thy sight unto thyself, that thou mayest find Me standing within thee, mighty, powerful and self-subsisting.

14

O Mhic An Duine!  Is tu mo rioghachd is cha theiring mo rioghachd is carson a rèisde a bhiodh eagal bàis ort? Is tu mo shoillse is cha tèid mo sholus as gu bràth; carson a rèisde a bhiodh eagal ort e dhol as?  Is tu mo ghlòir is cha theiring mo ghlòir: is tu mo thrusgan is cha chaith e a chaoidh. Lean mar sin 'na do ghràdh dhomh ach am faigh thu mi ann an rioghachd na glòire.

 

A Mhic An Duine!  Is tú mo thiarnas agus ní scriostar mo thiarnas. Cad chuige ar baol duit do scrios? Is tú mo sholas agus ní mhúchfar mo sholas go deo. Cén fáth a bhfuil uamhan ort roimh do mhúchadh? Is tú mo ghlóir agus ní mheathann mo ghlóir; is tú m’fhallaing agus ní ídeofar m’fhallaing go deo. Mair, mar sin, de réir do ghrá dom, chun go bhfaighidh tu i ríocht na glóire mé.


O Son of Man!  Thou art My dominion and My dominion perisheth not, wherefore fearest thou thy perishing? Thou art My light and My light shall never be extinguished, why dost thou dread extinction?  Thou art My glory and My glory fadeth not; thou art My robe and My robe shall never be outworn.  Abide then in thy love for Me, that thou mayest find Me in the realm of glory.

15

O Mhic An Labhairt!  Tionndaidh t'aodann do m'ionnsaigh-sa agus trèig na h-uile ach mise a mhàin; oir mairidh m'uachdranachd is cha tèid mo Rioghachd a dhith. Ged a shireadh tu neach eile ach mi, eadhon ged a rannsaicheadh tu an domhain gu sìorruidh, bidh do shaothair dìomhain.

 

A Mhic Na Hurlabhra!  Cas d’aghaidh le m’aghaidhse agus diúltaigh d’aon duine eile ach dom féin; óir maireann mo fhlaitheas go síoraí agus ní thiocfaidh críoch ar mo thiarnas go deo. Má iarrann tú neach eile seachas mé, is ea! má chuartaíonn tú an chruinne go bráth is in aisce a bheidh do chuardach.


O Son of Utterance!  Turn thy face unto Mine and renounce all save Me; for My sovereignty endureth and My dominion perisheth not.  If thou seekest another than Me, yea, if thou searchest the universe for evermore, thy quest will be in vain.

16

O Mhic Na Soillse!  Dìochuimhnich na h-uile ach mi agus co-labhair ri mo spiorad. Is e seo brìgh m'àithne is mar sin tionndaidh thuice.

 

A Mhic An Tsolais!  Déan dearmad ar an uile rud seachas mé agus déan caidreamh le mo spiorad. Cuid riachtanach de m’aithne é sin. Dá bhrí ain tiontaigh tusa chuici!


O Son of Light!  Forget all save Me and commune with My spirit. This is of the essence of My command, therefore turn unto it.

17

O Mhic An Duine!  Bi riaraichte leamsa is na sir fear-cuideachaidh eile, oir chan fhoghainn aon neach eile a chaoidh dhuit.

 

A Mhic An Duine!  Bí tusa sásta liom agus ná hiarr cúntóir eile ach mé óir ní fhéadfaidh neach eile ach mé tú a shásamh go deo.


O Son of Man!  Be thou content with Me and seek no other helper.  For none but Me can ever suffice thee.

18

O Mhic An Spioraid!  Na iarr orm ni nach eil sinn a' miannachadh dhuit, agus bi riaraichte leis na tha sinn air òrduchadh dhuit oir is e seo a bhios foirfeach dhuit ma bhios tu riaraichte leis.

 

A Mhic An Spioraid!  Ná hiarr orm an rud nach mian linn a bheith agat! Bí sásta, mar sin, lena bhfuil ordaithe againn ar do shonsa óir is é seo do leas más leor leat é.


O Son of Spirit!  Ask not of Me that which We desire not for thee, then be content with what We have ordained for thy sake, for this is that which profiteth thee, if therewith thou dost content thyself.

19

O Mhic An t-Seallaidh Iongantaich!  Shèid mi ort anail de mo spiorad ach an gràdhaicheadh tu mi. Carson a thrèig thu mi agus a shir thu neach eile gu ghràdhachadh.

 

A Mhic Na Físe éachtAí!  Chuir mé anáil de mo spiorad féin isteach ionat le go mbeifeá i d’fhear grá agam. Cad chuige ar thréig tú mé agus leannán eile seachas mé a lorg?


O Son of the Wondrous Vision!  I have breathed within thee a breath of My own Spirit, that thou mayest be My lover.  Why hast thou forsaken Me and sought a beloved other than Me?

20

O Mhic An Spioraid!  Is mòr mo chòir ort is chan urrainn dìochuimhne a dheanamh oirre. Tha mo ghràs dhuit cho pailt is nach urrainnear a cheil. Tha mo ghràdh a' còmhnuidh annad is nach urrainnear fholach. Tha mo shoillse aithnichte dhuit is chan urrainnear a mhùchadh.

 

A Mhic An Spioraid!  Is mór m’éileamh ort: ní féidir é a ligean i ndearmad. Is flúirseach mo ghrásta duit: ní féidir é a fholach. Rinne mo ghrá a áit chónaí ionat: ní féidir é a cheilt. Is follas duit mo sholas ní féidir é a dhorchú.


O Son of Spirit!  My claim on thee is great, it cannot be forgotten. My grace to thee is plenteous, it cannot be veiled.  My love has made in thee its home, it cannot be concealed.  My light is manifest to thee, it cannot be obscured.CEANN AN DUILLEAG